Navigation

迷你播放器使用说明

迷你播放器嵌入方式:
vid: 视频 vid列表
img: 缩略图列表
thistitle: 标题列表
thisurl: 视频跳转地址列表
id: 迷你播放器嵌入的DOM位置

<script src="http://player.ku6.com/mini/v.js"></script>
<script>
(function(){
var vid="N9pqJprg6I2yqLId,joLz6gfDhGzCXEavYft7AQ..";

直播播放器参数说明

直播播放器SWF地址:
player.ku6.com/refer/live.swf
嵌入代码:

站外播放器 Flash API

播放器基类
 
您可以直接通过继承Ku6Player,实现简单的视频播放,参见:com.ku6.api.player.core.Ku6Player
Example:

package{    

获取某视频信息接口

 
http://v.ku6.com/fetch.htm?t=getVideo4Player&vid=ovUg4EOBDFCq8mmn

http://v.ku6.com/fetch.htm?t=getVideo4Player&vid=ovUg4EOBDFCq8mmn&cb=a
参数说明:
    vid: 视频vid
    cb: 可选参数,回调方法名

获取某专辑下视频接口(分页)

专辑下视频接口:
http://v.ku6.com/playlistVideo.htm?t=list&p=1&playlistId=2196066

参数说明:
    p: 页号
    playlistId: 专辑id

返回结果:
{
    "data":     {
        "count": 2,
        "list":         [

个性化产品类 API

视频转帖类 API(APP)

个人互动产品类 API

基础服务类 API

站外播放器使用说明

酷6播放器2013/09/04更新了api,如有技术故障即时通过邮件咨询,对升级造成的影响深表谦意,谢谢!
 
一,引用方法:
1.点击KU6网视频播放页播放器下方的”分享”按扭根据提示进行引用
2.在需要播放器的相应DIV中加入如下代码:
推荐使用!
<script src="http://player.ku6.com/out/v.js" data-vid="Z_Om9pH_i42HZwBYn7527Q.." data-width="414" data-height="305" data-params="api=1"></script>
<noscript>您的浏览器不支持JavaScript,无法播放视频!</noscript>

Syndicate content